Jul 27

SIFAT WAJIB BAGI RASUL

Rasul adalah manusia dan lelaki yang diwahyukan oleh Allah kepadanya dengan syarak dan disuruh menyampaikan kepada umatnya. Rasul mempunyai sifat yang paling sempurna di kalangan manusia. Mereka juga adalah lelaki yang merdeka, sempurna akal, ilmu, kejadian dan perangainya. Ini kerana mereka bukan sekadar menyampaikan wahyu sahaja tetapi juga menjadi contoh kepada manusia.

Para rasul adalah manusia istimewa pilihan Allah yang membawa ajarannya. Mereka dididik dan dipelihara oleh Allah daripada melakukan kejahatan dan kakejian, supaya mereka benar-benar layak memimpin manusia dengan ajaran-ajaran Allah S.W.T. Allah menyebut dalam surah Ali Imran ayat 33 yang bermaksud:-

Sesungguhnya Allah Telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga ‘Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing),”

Allah berkata kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam surah al-Qalam ayat 4, maksudnya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Beriman kepada Rasul adalah salah satu daripada Rukun Iman, dan ia merupakan Rukun Iman yang keempat. Allah S.W.T. mengutuskan rasul kepada manusia adalah untuk memenuhi keperluan penting bagi manusia dalam kehidupan mereka menurut fitrah yang sebenar. Setiap jalan yang sebenar pada setiap zaman mesti mengikut apa yang diwahyukan oleh Allah kepada rasul-Nya.
Ibnu Qayyim berkata, “Sesungguhnya tidak ada jalan kebahagiaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat melainkan apa yang ada pada rasul-rasulnya. Tidak ada jalan bagi mengetahui perbezaan antara baik dan jahat secara terperinci melainkan daripada mereka. Kita tidak akan mencapai keredhaan Allah melainkan melalui ajaran mereka. Mereka adalah neraca penentu yang sebenarnya bagi menimbang ucapan kata-kata, amalandan akhlak”.

Allah memilih di kalangan hambanya segolongan manusia yang dijadikan contoh kemuliaan dan kesempurnaan sifat manusia.Mereka yang layak membawa petunjuk daripada Allah serta memimpin manusia kea rah kebahagiaan. Allah memilih para nabi dan rasul dengan ilmunya yang tidak terhingga dan di bawah hidayahnya. Allah memuliakan mereka dengan sifat kenabian yang melayakkan mereka menjadi pemimpin dalam urusan agama dan dunia. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surah al-Anbiyaa’ ayat 73, maksudnya:

“Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,”

SIFAT-SIFAT RASUL
Rasul adalah manusia pilihan Allah yang membawa amanah wahyu dan menyampaikan dakwah dan risalah Allah kepada hamba-hambanya. Jadi mereka mesti terdiri daripada manusia yang paling sempurna kemanusiaannya dari segi ilmu, akhlak, dan keturunan. Mereka di tarbiyahkan di bawah pemeliharaan Allah. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Sad ayat 45 hingga 48: Maksudnya:

“Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang Tinggi. Sesungguhnya kami Telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang Tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa’ dan Zulkifli. semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.”

Allah berfirman kepada nabi Musa dalam surah Toha ayat 39 yang bermaksud:-
“dan Aku Telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku,”

Begitulah ayat-ayat al-Quran menyatakan berkenaan para rasul dan menyatakan sifat-sifat mereka yang mulia dan sempurna. Ini menunjukkan tingginya martabat para rasul,dan sesuai dengan kedudukan mereka sebagai utusan Allah dan menjadi petunjuk serta ikutan manusia seluruhnya.

Rasul merupakan pesuruh Allah S.W.T. yang memiliki sifat-sifat yang terpuji dan sentiasa dipelihara daripada melakukan segala dosa. Sifat-sifat rasul terbahagi kepada tiga bahagian iaitu sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus.

1. Siddiq
Siddiq bererti benar. Ia diambil daripada kalimah as-Sidqu iaitu mengatakan yang benar dan terang. Keutamaan dan kemuliaan sifat benar itu diperjelaskan oleh Allah Taala dalam surah al-Ahqaqaf ayat 16, maksudnya:

“Mereka Itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang Telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang Telah dijanjikan kepada mereka.”
Allah telah menjadikan sifat benar (siddiq) itu sebagai sifat nabi sesuai dengan firmanNya dalam surah al-Ahzab ayat 22 yang bermaksud:-

“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka Berkata: “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita”. dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.”

Sifat benar ini wajib ada pada rasul. Ia menjadi sifat yang mutlak iaitu bersifat benar dalam semua perkara sama ada dalam percakapan, perbuatan dan hati. Apa yang disabdakan oleh para rasul dan para nabi adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Para nabi dan rasul mempunyai sifat siddiq iaitu membawa kebenaran.

2. Amanah
Perkataan amanah mempunyai pengertian khusus dan umum. Dalam pengertian khusus amanah bererti mengembalikan harta benda kepada yang mengamanahkannya. Manakala dalam pengertian khusus pula amanah memberi maksud menyembunyikan rahsia, ikhlas dalam memberi nasihat dan benar-benar menyampaikan sesuatu bila ditugaskan untuk menyampaikannya. Allah berfirman dalam surah an-Nisaa’ ayat (t.t) yang bermaksud:-

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

Disebut golongan orang-orang yang selamat dari seksaan api neraka jahanam, sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surah al-Maarij ayat 32, maksudnya:
Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”
Sifat amanah Rasulullah s.a.w. seperti sifat-sifatnya yang utama adalah langkap dan sempurna. Tidak diragukan lagi bahawa keluhuran budinya adalah penyumbang terbesar yang menyebar-luaskan risalah Allah. Baginda telah menyampaikan risalah itu kepada manusia dengan sebaik-baiknya.

Bangsa Arab telah mengenal sifat amanah Rasulullah s.a.w. sebelum baginda diutus. Mereka memberi dengan gelaran “Al-Amin” orang yang terpercaya. Oleh kerana itu mereka menerima keputusan-keputusan baginda dalam perselisihan di antara mereka dan rela dengan ketetapan Rasulullah s.a.w. sebagaimana keputusan tentang perletakan Hajarul Aswad yang dibuat oleh Rasulullah.

Sifat amanah yang dimiliki oleh para rasul mesti kita ikuti. Sifat sebegini sangatlah diperlukan dalam kehidupan kita, tidak kira dalam ibadah khusus atau ibadat umum seperti ketika bekerja, belajar atau berhubungan dengan orang lain.

3. Tabligh
Maksud tabligh ialah menyampaikan. Para rasul menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah, di mana menyampaikan itu menjadi sifat yang istimewa kepada mereka. Mustahil mereka menyembunyikan wahyu Allah. Mereka tetap menyampaikannya walaupun menghadapi kezalimann dan kekejaman manusia. Allah menceritakan berkenaan nabi Noh a.s. dalam surah al-A’raaf ayat 61 dan 62 yang bermaksud:

“Nuh menjawab: “Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikitpun tetapi Aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam”. “Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan Aku memberi nasehat kepadamu. dan Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui”.
Semua rasul mengisytiharkan dengan berterus-terang dan bersemuka bahawa mereka menyampaikan perintah Allah danmenasihati umatnya. Begitu juga kita dapati nabi Muhammad s.a.w. diperintahkan supaya menyampaikan perintah Allah kepada umat manusia. Firman Allah S.W.T. dalam surah al-Maaidah ayat 67 maksudnya:
“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatNya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

Para rasul sentiasa menyampaikan segala ajaran, peringatan, hokum-hukum, berita gembira dan berita buruk kepada seluruh umatnya. Ekoran daripada inilah Islam tersebar luas ke setiap pelusuk benua dengan cepat.

4. Fatonah
Fatonah bermaksud cerdik dan bijaksana. Setiap rasul yang dipilih oleh Allah wajib bersifat dengan sifat fatonah, malah secara luar biasa dalam memahami ajaran Allah. Para rasul memiliki kekuatan ingatan dan ketajaman akal yang luar biasa, sehingga tidak ada sesiapa yang mampu menandingi mereka, kerana mereka telah diamanahkan untuk menyampaikan agama Allah, menyatakan hokum-hukumnya, menghapuskan segala kekeliruan, menegakkan iman dalam hati manusia dengan hujjah-hujah yang kuat. Serta membatalkan segala penentangan ke atas agama Allah. Oleh itu adalah mustahil para rasul itu bodoh, dan lebih mustahil lagi Allah memilih rasulnya dari kalangan orang-orang yang tidak sempurna akal dan kebijaksanaannya. Allah berfirman dalam surah al-An’aam ayat 124, maksudnya:
“Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata: “Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang Telah diberikan kepada utusan-utusan Allah”. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya.”

Sifat fatonah adalah sifat yang saling berkait dengan sifat tabligh, kerana dalam menyampaikan ajaran Allah para pesuruh Allah mesti menghadapi perbahasan dan perbincangan yang sengit dengan musuh-musuh mereka. Dengan sifat fatonah itu wajar bagi mereka melaksanakan perintah Allah yang terkandung dalam surah an-Nisaa’ ayat 165 yang bermaksud:
“(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Jika kita mengkaji sejarah hidup Rasulullah s.a.w., kita dapati baginda seorang yang bijak dan dapat memberi hujah yang kuat. Tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Sehinggakan kata-kata baginda (hadis) menjadi hujah yang kuat hingga akhirat kelak.
http://fadzilahharon.blogspot.com/2010/02/r-asul-adalah-manusia-dan-lelaki-yang.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.